เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
 
 
 
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
 

2.ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นของเจ้าพนักงานจรากจร มาตราที่ 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ (3) ขายหรือจำหน่ายสินค้า ซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางเท้าและการใช้ถนน เทศบาลตำบลหนองฉางจึงขอความร่วมมือทุกท่านที่ประกอบกิจการหรือมีบ้านพักอาศัยอยู่ติดถนนซึ่งมีทางเท้าจัดวางสินค้าหรือสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย
จึงขอประกาศมาเพื่อ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 09.00 น. โดย คุณ ปิติญา อำภา

ผู้เข้าชม 3210 ท่าน