เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
 
 
 
ขอเชิญเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยเทศบาลตำบลหนองฉาง ได้สมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งชื่อกองทุนว่า "กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง"ปีงบประมาณ 2553 มีเงินบริหารกองทุนจำนวน 248,300 บาท โดยได้เงินงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 183,200 บาท และเงินอุดหนุนจากเดทศบาลตำบลหนองฉาง 65,100 บาท โดยมีการดำเนินการตามระเบียบของ สปสช. จึงขอเชิญชวนกลุ่ม ชมรมและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองฉาง ร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมารณา โดยติดต่อได้ที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง หมายเลขโทรศัพท์ ประธานโครงการ 08-1887-1111 (นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง , เลขานุการ 08-3219-3843 (ปลัดเทศบาลตำบลหนองฉาง
โดยมีระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉางว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง พ.ศ. 2553 ดังนี้
เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองฉาง โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลเชิงรุก ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และบริการสุขภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต จึงต้องมีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
หนองฉาง พ.ศ. 2553 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 สถานที่ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง เลขที่ 501 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง” หมายถึง ผู้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง
“ ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง” หมายถึง นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉางที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ คณะทำงาน” หมายถึง ผู้ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉางแต่งตั้ง
เพื่อดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
“ ที่ปรึกษา” หมายถึง ผู้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง
ข้อ 6 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น รวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต

ข้อ 7 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และ
มีประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
ข้อ 8 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ข้อ 9 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉางให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง ในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่ จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย

หมวดที่ 2
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง
ข้อ 10 ในระเบียบนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง ประธานกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ คนที่ 1 รองประธาน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ คนที่ 2 รองประธาน
4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองฉางที่สภามอบหมาย จำนวน 2 คน กรรมการ
5. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ กรรมการ
6. ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน กรรมการ
7. ผู้แทนชุมชน ที่คัดเลือกกันเองจำนวน 5 คน กรรมการ
8. ปลัดเทศบาลตำบลหนองฉาง เลขานุการ ข้อ 11 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง
2. สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง
ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2. รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปตามที่ สปสช.กำหนด
3. ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


4. จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอ สปสช. และเทศบาลตำบลหนองฉางภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

หมวดที่ 3
วาระและการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ2 ปี หากครบวาระ 2 ปีแล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระอยู่ในตำแหน่ง
เพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ 14 กรณีกรรมการตามข้อ 10 ลำดับที่ 2,3, 4,6 และ7 พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่ง
ข้อ 15 สำหรับนายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ และปลัดเทศบาล กรณีได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการโดยตำแหน่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งดังกล่าว ถือว่าเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง
ข้อ 16 นอกจากการพ้นตำแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ตามข้อ 10 ลำดับที่ 2,3,4,6 และ 7 พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หรือประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
5. เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ขาดการประชุมติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง

หมวดที่ 4
คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ข้อ 17 คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง ประกอบด้วย
1 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
2. หัวหน้ากองคลัง
3. หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


4. หัวหน้ากองการศึกษา
5. บุคคลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง
ข้อ 18 คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง มีหน้าที่
ช่วยคณะกรรมการบริหารกองทุนปฏิบัติงานในด้าน
1) สำรวจข้อมูลทั่วไป จัดทำข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลประชากรในพื้นที่
2) สำรวจข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลอื่นๆที่นำมาจัดการบริหารกองทุน
3) บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
4) จัดทำรายงานด้านการเงิน
5) จัดการข้อมูลด้านกิจกรรม
6) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ 5
การดำเนินงานของคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ข้อ 19 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มีจัดการประชุมคณะกรรมการฯ
ในปีแรก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และในรอบปีต่อไป ต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง ดังนี้.
1. การประชุมครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนฯ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และยกร่างระเบียบกองทุนฯ
2. การประชุมครั้งที่ 2 เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้ระเบียบกองทุน และพิจารณาปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยบริการ เทศบาลตำบลหนองฉางเวทีประชาคม และการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ โดยการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์หรือแผนสุขภาพชุมชนของกองทุน
หลังเสร็จสิ้นการประชุมมีการเผยแพร่ระเบียบกองทุน หรือหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการและแผนงานด้านสุขภาพให้หน่วยบริการและภาคีเครือข่ายชุมชน เพื่อรับรู้และส่งแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนต่อไป
3.การประชุมครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการควรครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 4 ประเภท และอนุมัติการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แผนสุขภาพชุมชน หรือปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ รูปแบบการนำเสนอโครงการอาจให้ผู้เสนอมาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการด้วยตนเองหรือเสนอโครงการต่อคณะทำงานที่กองทุนมอบหมาย ทั้งนี้ทุกโครงการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
4. การประชุมถัดไป ต้องประชุมทุก 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระหว่างปี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่กองทุน ให้การสนับสนุนไปแล้ว รายงานสถานการเงินทุกไตรมาส ทบทวนปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ติดตามการบันทึกรายงานผ่านระบบออนไลน์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันข้อ 20 เลขานุการกองทุนและคณะกรรมการจัดทำระเบียบวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
ข้อ 21 การประชุมแต่ละครั้ง องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและให้ความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการเป็นเกณฑ์
ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการถือเป็นวาระประจำที่จะต้องมีการรายงานบัญชีการรับเงิน-การจ่ายเงิน และสถานการณ์การเงินของกองทุนให้ที่ประชุมรับทราบ
ข้อ 23 การจัดทำบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อเก็บรักษาไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบโดยมอบให้ประธาน-กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ลงนาม และรับผิดชอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง
หมวด 6
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ข้อ 24 แหล่งที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประกอบด้วย
(1) เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติกำหนด
(2) เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่เทศบาลตำบลหนองฉางสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(3) เงินสมทบจากประชาชน ชุมชนหรือกองทุนอื่นๆในชุมชน อาทิการทอดผ้าป่า
การระดมทุนจากประชาชน
(4) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในเทศบาล
ข้อ 25 การรับเงินของกองทุนมี 4 ลักษณะดังนี้
1. เงินสดหรือการรับเงินโดยโอนผ่านธนาคาร
2. เช็ค
3. ตั๋วแลกเงิน
4. ธนาณัติ
ข้อ 26 การจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการโดยแยกประเภทรายจ่ายตามกิจกรรม เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อชุดสิทธิประโยชน์
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่หน่วยบริการ
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กร ภาคี ภาคประชาชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการกองทุน


ข้อ 27 วิธีการจ่ายเงินกองทุน ให้จ่ายได้ดังนี้
1. จ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร
2. จ่ายเป็นเช็ค
3. จ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน
4. จ่ายเป็นธนาณัติ
ข้อ 28 การเก็บเงินสด คณะกรรมการผู้ได้รับมอบหมายเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสำรองจ่ายได้ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 29 รายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
1. รายงานการจ่ายเงินประจำเดือน
กองทุนฯ ต้องจัดทำแบบบันทึกรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนไว้เป็นประจำทุกครั้งที่มีรายการรับหรือการจ่ายเงิน และเมื่อถึงสิ้นเดือนกองทุนต้องจัดพิมพ์รายงานออกจากระบบออนไลน์เสนอประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการและผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วจัดเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานการเงินรายไตรมาส
เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาสกองทุนต้องจัดพิมพ์รายงานออกจากระบบออนไลน์ให้ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการและผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานรายงานนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ชุดคือชุดที่ 1 ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่กองทุนชุดที่ 2 ให้จัดส่งเทศบาลตำบลหนองฉาง ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้
ไตรมาส 1 รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนตุลาคม และจัดส่งให้เทศบาลตำบลหนองฉาง ภายในวันที่ 10 ของเดือนมกราคม
ไตรมาส 2 รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนมกราคม - มีนาคม และจัดส่งให้เทศบาลตำบลหนองฉาง ภายในวันที่ 10 ของเดือนเมษายน
ไตรมาส 3 รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนเมษายน -มิถุนายน และจัดส่งให้เทศบาลตำบลหนองฉาง ภายในวันที่ 10 ของเดือนกรกฎาคม
ไตรมาส 4 รวบรวมรายการรับจ่ายเงินกองทุนในเดือนกรกฎาคม - กันยายน และจัดส่งให้เทศบาลตำบลหนองฉาง ภายในวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
ทุกสิ้นปีบัญชี (กันยายน) กองทุนต้องมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีให้เสร็จ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยรายงานสรุปต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ส่วนที่ 3 รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน

รายงานสรุปนี้จัดส่งให้เทศบาลตำบลหนองฉาง จำนวน 1 ชุด และเก็บไว้ที่กองทุนฯจำนวน 1ชุด นอกจากรายงานทางการเงินและแบบบันทึกการการเงินที่กล่าวถึงแล้ว กองทุนหลักประกันสุขภาพอาจมีการจัดทำรายงานทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ 7
ลักษณะของกิจกรรมที่ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ
ข้อ 30 กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุน สามารถแยกได้เป็น 4 ประเภท คือ
(1) กิจกรรมการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
(2) กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่อยู่ในชุมชน
(3) กิจกรรมการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน
(4) กิจกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพกรรมการ และพัฒนาระบบ
บริหารกองทุน
มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทที่ 1 จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตามสิทธิประโยชน์ โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแม่-และเด็ก กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมประเภทนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะต้องมีข้อมูลประชากร กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวว่ามีจำนวนเท่าใด และมีการจัดทำแผนงาน/โครงการในแต่ละปีว่าจะตั้งเป้าหมายในการจัดบริการแก่กลุ่มใดบ้างและจำนวนเท่าใด
ประเภทที่ 2 สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต หรือใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล
ประเภทที่ 3 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่เกิดจากการริเริ่มของประชาชนและองค์กรในชุมชนครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มเป้าหมาย
ประเภทที่ 4 การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ หรือคณะทำงานที่กรรมการกองทุนแต่งตั้ง ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการดำเนินการโดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ที่เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกินคนละ 200 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้งบประมาณประเภทที่ 4 สปสช. ได้กำหนดเกณฑ์การใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนในรอบปีงบประมาณนั้น


ข้อ 31 ทุกสิ้นปี (เดือนกันยายน) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี เพื่อรายงานให้เทศบาลตำบลหนองฉาง จำนวน 1 ชุด จัดเก็บให้กองทุนฯ 1 ชุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2553 เวลา 15.39 น. โดย คุณ ปิติญา อำภา

ผู้เข้าชม 8778 ท่าน